โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

โรงเรียนบ้านควนตม

นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านควนตม

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านควนตม

โรงเรียนบ้านควนตม(ตารมย์วิทยา) ตั้งอยู่ 455 หมู่ที่ 2 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายพรัด  ตารมย์ อดีตครูประชาบาลเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งด้วยสาเหตุเด็กในบริเวณบ้านโคกทือ บ้านโคกสะท้อน บ้านควนตม บ้านนาหลักทอง บ้านควนพลองต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนวัดจันดี  บางส่วนต้องไปเรียนที่โรงเรียนวัดหลักช้าง ซึ่งเป็นระยะทางไกลมาก และหนทางลำบาก ด้วยเหตุนี้เอง นายพลัด ตารมย์ จึงได้ชักชวนให้ราษฎร์ในท้องที่จัดตั้งโรงเรียนขึ้น  นายพลัด ตารมย์ ได้บริจาคที่ดินเป็นที่ตั้งโรงเรียน  จำนวน  14 ไร่  3 งาน 97  ตารางวา  สร้างเป็นอาคารชั่วคราว

เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2484 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้เปลี่ยนผู้บริหารมาจนถึงปัจจุบัน

ปี  พ.ศ.  2523 นายเที่ยง  ศรีวัฒนวรัญญู  ได้เปิดขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และได้ชักชวนราษฎร์ สร้างอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ขนาด 2 ห้องเรียน และได้สับเปลี่ยนผู้บริหาร

ปี  พ.ศ  2539 ได้สับเปลี่ยนผู้บริหาร นาย จิต  แนะแก้ว  ได้มาดำรงตำแหน่งแทน นายเที่ยง  ศรีวัฒนวรัญญู

             ปี พ.ศ. 2541  นายเจริญ  สุขราช มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารและได้เกษียณอายุราชการได้ย้ายนายจิระศักดิ์  อนุพงศ์ มาดำรงตำแหน่ง

ปี พ.ศ. 2547  นายจิระศักดิ์  อนุพงศ์ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านนา นายสุรินทร์  นำนาผล ได้ย้ายมาเป็นผู้บริหารและในปี พ.ศ. 2548 นายสุรินทร์  นำนาผล  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 6 มกราคม  พ.ศ. 2549 นายปราโมทย์  คงเสน ได้ย้ายจากโรงเรียนวัดสวนขัน มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตม

             ปีการศึกษา 2549 ได้ปลูกปาล์ม จำนวน 90 ต้น ได้ดำเนินงานตามพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ของห้องสมุด และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และทางเดินเท้าต่อเชื่อมอาคารเรียน 3 กับห้องพักครู

             พ.ศ.  2550 ได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสร้างเตาเผาขยะและปูทางเท้าระหว่างอาคารอเนกประสงค์กับอาคาร  3  และก่อแปลงผัก จำนวน 14 แปลง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ

พ.ศ.  2551 ทางโรงเรียนได้ดำเนินสร้างอ่างแปรง ฟัน และที่ล้างจาน  ของโรงอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รักษาสุขภาพของตนเอง ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรจานดาวเทียมและโทรทัศน์จำนวน 12  เครื่อง จากโรงเรียนไกล กังวลเพื่อใช้ใน การจัดการศึกษา  และได้รับเงินบริจาคจาก ผศ. ปัญญา  เลิศไกร จำนวน 10,000  บาท  นำไปติดตั้งจามดาวเทียมให้ห้องสมุด และค่าอาหารกลางวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อการศึกษาแก่นักเรียน

พ.ศ.  2552  ทางโรงเรียนได้ดำเนินพัฒนากิจกรรมให้กับนักเรียน ตามงบประมาณไทยเข้มแข็ง  18 กิจกรรม เพื่อสนองโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และได้รับงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล และปูกระเบื้องเคลือบทุกอาคารเรียน รวมกิจกรรม 20  กิจกรรม งบประมาณ 720,000บาท

พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนดำเนินการปูกระเบื้องห้องเรียนทุกห้องเรียน

พ.ศ. 2554 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสามาคมไทยซิกข์แห่งประเทศไทย ก่อสร้างอาคารไทยซิกข์จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2555 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกห้องเรียน

พ.ศ. 2556 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อม บริเวณโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน มีการปลูกผักปลอดสารพิษและเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ

พ.ศ. 2557 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรียน ทาสีอาคารเรียนทุกอาคาร ปรับปรุงและทาสีสนามเด็กเล่น และทางโรงเรียนได้รับจัดสรรโทรทัศน์ 6 เครื่อง พร้อมจานดาวเทียม 1 จาน จากโรงเรียนไกลกังวล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

พ.ศ. 2558 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเรียน ห้องพักครู ซ่อมแซมระบบประปา ทาสีอาคารเรียนทุกอาคารและอาคารไทซิกข์ ปรับปรุงพื้นที่ในการปลูกผักปลอดสารพิษ ปรับปรุงและทาสีสนามเด็กเล่น ตลอดจน ได้ดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปริเวณโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบ้านควนตม ร่วมกับชุมชน จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ ดำรงตนอย่างมีความสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับประชากร วัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
2. จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
4. สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม ไอซีที แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาที่หลากหลาย
5. สนับสนุน ส่งเสริม ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

จุดประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิ อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม นำความรู้ สู่อาชีพ และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ
4. ครูทุกคนมีความรู้ได้รับการผลิตสื่อ นวัตกรรม การใช้สื่อ ไอซีที และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชน สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสถานศึกษา            

กิจกรรมโรงเรียน

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

×

Table of Contents