โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนตม

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 3 6 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
อนุบาล 3 3 1 4 1
รวมชั้นอนุบาล 8 5 13 2
ป.1 1 4 5 1
ป.2 2 0 2 1
ป.3 2 2 4 1
ป.4 1 1 2 1
ป.5 2 1 3 1
ป.6 1 1 2 1
รวมชั้นประถมศึกษา 9 9 18 6
รวมทั้งหมด 17 14 31 8