โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

ต้นทุน ค่าธรรมเนียม การเสื่อมสภาพของคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลผลิต

ต้นทุน ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมคงที่คือ เงื่อนไขของการจัดการทางเศรษฐกิจ ความสมมาตรของค่าธรรมเนียมผันแปร ค่าใช้จ่ายที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงในผลผลิต รวมถึงปริมาณงานขององค์กร โครงการเดียวหรืออุปกรณ์เดียว ในระยะสั้น เช่นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กร ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าจ้างพนักงานบริหารการผลิตในโรงงาน

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรรวมถึงค่าซ่อม เมื่อระดับของการดำเนินการ การใช้กำลังการผลิตเปลี่ยนไป ค่าใช้จ่ายที่จำนวนเงินที่เกิดขึ้นเรียกว่า ค่าใช้จ่ายคงที่ ต้นทุนค่าธรรมเนียมคงที่ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์จะลดลงตามระดับการเปิดที่เพิ่มขึ้น นั่นคือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เพราะเพิ่มขึ้นตามระดับการเปิดที่ลดลง

ต้นทุน

โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคา สำหรับอาคารโรงงานและเครื่องจักร ค่าเช่าที่ดินและอุปกรณ์ที่เช่า ภาษีทรัพย์สินถาวร ค่าธรรมเนียมพื้นฐานสำหรับไฟฟ้า ก๊าซ น้ำประปาและอื่นๆ หากค่าธรรมเนียมคงที่นี้เพิ่มขึ้น เพราะจะทำให้องค์กรสูญเสียความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับขนาด และจะกลายเป็นปัญหา เมื่อสถานการณ์ทางธุรกิจไม่เอื้ออำนวย

อัตราส่วนความคุ้มครองค่าใช้จ่ายคงที่หักกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี ค่าใช้จ่ายคงที่ก่อนหักภาษี หารด้วยค่าใช้จ่ายคงที่รวมถึงดอกเบี้ย อัตราส่วนนี้สามารถนำมาใช้ในการประเมินของบริษัท รวมถึงความสามารถในการตอบสนองความคงที่ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนดังกล่าว เพราะเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและสัญญาเช่า

ค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมผันแปร ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ถ้าต้นทุนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ค่าธรรมเนียมคงที่และค่าธรรมเนียมผันแปร สามารถคาดการณ์ต้นทุนได้ ค่าธรรมเนียมคงที่หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับองค์กรหรือร้านค้า โดยไม่คำนึงถึงสถานะการผลิตหรือธุรกิจเช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าบ้าน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คงที่ เบี้ยประกัน ค่าเสื่อมราคาคลังสินค้า ดอกเบี้ยเงินกู้เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพการผลิตหรือธุรกิจเพียงเล็กน้อย เพราะต้องจ่ายเมื่อบริษัท หรือร้านค้ามีอยู่ ต้นทุน ของค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหมายถึง หากต้นทุนที่จำเป็นสำหรับการผลิต หรือการขายขององค์กรรวมถึงร้านค้า เช่นต้นทุนวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนส่วนซื้อ ต้นทุนขาย ค่าขนส่ง ค่าบำรุงรักษา

โดยทั่วไปการชำระเงินและปริมาณการผลิตหรือยอดขายเป็นสัดส่วนโดยตรง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับค่าธรรมเนียมคงที่บวกค่าธรรมเนียมผันแปร สูตรคือ E คือต้นทุนรวม F คือค่าธรรมเนียมคงที่และ V คือค่าธรรมเนียมผันแปรดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง V เป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลผลิตหรือมูลค่าส่งออกยอดขาย

นั่นคือ ค่าสัมประสิทธิ์และ S คือผลลัพธ์หรือมูลค่าการส่งออกร่วมกับยอดขาย โดยใช้โหมดการโทรแบบสมดุล และการกำหนดราคาการเข้าถึงซึ่งกันและกัน เพราะถือว่าโครงสร้างตลาดมาจากภายนอก มีผู้ให้บริการโทรคมนาคม 2 รายที่มีความครอบคลุมครบถ้วน มีโครงสร้างต้นทุนเหมือนกัน ผู้ให้บริการแต่ละรายให้บริการแก่ผู้บริโภคต้นทุนคงที่ของต้นทุนส่วนเพิ่มเกิดขึ้น

สำหรับการโทรทุกครั้งและทุกการโทรที่ได้รับ ต้นทุนส่วนเพิ่มระหว่างการกำเนิดและการเลิกจ้าง ค่าโทรทั้งหมด ต้นทุนส่วนเพิ่มของการโทรระหว่างเครือข่าย นั่นคือราคาต่อหน่วยจะถูกบวกเข้ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของเครือข่ายของฝ่ายที่โทร ต้นทุนส่วนเพิ่มของการโทรผ่านเครือข่ายนั้นมาจากภายนอก เพราะส่วนแบ่งการตลาดของเครือข่ายต้นทุน

โดยใช้แบบจำลองเพื่ออธิบายระดับความแตกต่างระหว่างเครือข่าย ซึ่งสมมติว่า ผู้บริโภคมีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันในบริษัทโทรคมนาคมทั้งสองแห่ง เพราะอยู่ที่ปลายทั้งสองของสถานที่หนึ่ง เพราะทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคคือ เพื่อเชื่อมต่อกับส่วนเกินคงที่ของเครือข่ายบางเครือข่าย คือคุณภาพที่ผู้บริโภคได้รับจากการโทรด้วยปริมาณการใช้ q และ t คือค่าขนส่งในรูปแบบโรงแรม

โดยเพิ่มผู้บริโภคที่ไปที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเครือข่ายในสถานที่ ในที่สุดก็ได้รับส่วนแบ่งการตลาด เมื่อสองเครือข่ายมีราคาเท่ากัน ทั้งสองเครือข่ายจะแบ่งตลาดอย่างเท่าเทียมกัน โดยสรุปแบบจำลองภายใต้เงื่อนไขการกำหนดราคาเชิงเส้นพิสูจน์ว่า เมื่อไม่มีการเลือกปฏิบัติราคาเครือข่ายการยุติการโทร เพราะจะมีสมมาตรพิเศษ

เมื่อราคาเข้าถึงใกล้กับต้นทุนการเลิกจ้าง รวมถึงความแตกต่างในบริการที่ผู้ให้บริการทั้งสองให้แก่ลูกค้าคือ ไม่ชัดเจน สมดุล ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้งสองรายแบ่งปันตลาดทั้งหมด ราคาตลาดดุลยภาพ และผลกำไรของผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับราคาเข้าถึง เพราะเป็นผลให้ราคาเข้าถึงกลายเป็นเครื่องมือ รวมถึงผู้ประกอบการทั้งสอง สามารถเพิ่มต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรจากการผูกขาด

ภายใต้เงื่อนไขของการกำหนดราคาค่าใช้จ่าย ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเรียกเก็บกับผู้บริโภคนั้น ไม่เพียงแต่รวมค่าโทรต่อนาทีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าธรรมเนียมคงที่ด้วย นอกจากนี้ยังรวมส่วนเกินของผู้บริโภค ที่จะถูกเรียกเก็บโดยค่าธรรมเนียมคงที่ เมื่อราคาเข้าถึงใกล้กับต้นทุนการยกเลิก และความแตกต่างของบริการระหว่างผู้ให้บริการทั้งสอง สำหรับผู้บริโภคไม่ชัดเจนก็จะมีสมดุลสมมาตรพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ราคาเข้าถึงของผู้ดำเนินการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำไร ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ให้บริการจะใช้ราคาเข้าถึง ความรับผิดชอบด้านคุณภาพการผลิต มีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับงาน ความรับผิดชอบที่ได้รับจากแผนกต่างๆ รวมถึงบุคลากรประเภทต่างๆ ในองค์กรในกิจกรรมการจัดการคุณภาพ

การวิเคราะห์ความต้องการทางสังคมของผลิตภัณฑ์ การกำหนดระดับคุณภาพ ปริมาณ ราคาและเวลาที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ โดยทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริง รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ สัญญาณเตือนภัยของภาพสะท้อนของการเสื่อมสภาพของคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงจำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า การเรียกร้อง การคืนสินค้า

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งการลดลงของยอดขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จำนวนต้นทุนการรับประกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การตลาดจากมุมมองของการจัดการคุณภาพ เป็นการเชื่อมโยงแรกในการผลิต การก่อตัวและการทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นจริง องค์ประกอบหลักคือ การวิจัยตลาด จุดประสงค์หลักคือ การระบุความต้องการของลูกค้าและกำหนดความต้องการคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

อ่านต่อได้ที่ >>  ฟอสซิล วิวัฒนาการของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในยุคแคมเบรียน