โรงเรียนบ้านควนตม

หมู่ที่ 2 บ้านควนตม ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

064 925 5593

สัณฐานวิทยา ลักษณะสัณฐานวิทยาของนิวโทรฟิลิกแกรนูโลไซต์และโมโนไซต์

สัณฐานวิทยา

สัณฐานวิทยา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของนิวโทรฟิลิกแกรนูโลไซ … Read more

ซีสต์ ลักษณะของคอร์ปัสลูเทียมซีสต์และภาวะแทรกซ้อนของซีสต์รังไข่

ซีสต์

ซีสต์ ถุงน้ำมักจะเป็นข้างเดียวขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลา … Read more

กล้วยไม้ การเพาะพันธุ์ของกล้วยไม้ และมีวิธีการป้องกันกล้วยไม้อย่างไร?

กล้วยไม้ การเพาะพันธุ์ของกล้วยไม้ พื้นที่โดยรอบจำเป็นต้ … Read more